OSDA brought Balance Calories Ohio to the Ohio State Fair.

Written by